Изберете страница

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД.

Настоящата документация се издава на основание чл.28 от ЗОП, във връзка с Решение № 79/01.10.2013 год. на Управителя на „МБАЛ – Първомай” ЕООД за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на  „МБАЛ – Първомай” ЕООД, с Възложител „МБАЛ – Първомай” ЕООД.

 

  1. Решение
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Техническа оферта
  5. Техническа спецификация
  6. Ценова оферта
  7. Разяснителна документация
  8. Съобщение за отваряне на ценовите оферти и протокол на комисията
  9. Информация за изпълнението на договор за ОП
  10. Договор