Изберете страница

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД.

Настоящата обществена поръчка с предмет „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло” за нуждите на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД се осъществява по проект „Подобряване на условията на труд в „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съдържащо изискванията при изпълнението на горепосочения договор, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-2.3.02 – „Безопасен труд“.

Съгласно чл.284 от Кодекса на труда, работодателите са длъжни да предоставят безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни. Такава работна среда съществува и в „МБАЛ-Първомай” ЕООД – бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По смисъла на §1, т.7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд „лично предпазно средство” е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.Чл. 4 от Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място предвижда, че личните предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.

  1. Документация
  2. Покана