Изберете страница
О Б Я В А
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЪРВОМАЙ” ЕООД ОБЯВЯВА
КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ за заемане на следните длъжности:
Началник отделения: “Акушеро-гинекологично”; “Вътрешно”; “Детско”; „Неврологично”;
“Образна диагностика”; „ОАИЛ”; “Хирургично”; “Клинична лаборатория” и Главна медицинска
сестра.
Изисквания към кандидатите:
За началник отделение: Висше медицинско образование с образователно-
квалификационна степен „магистър по медицина“; призната медицинска специалност по
профила на отделението; да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват
лекарска професия; да имат не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността.
За главна медицинска сестра: Висше медицинско образование – степен “бакалавър” или
„магистър” по специалност „Управление на здравните грижи; да притежават не по-малко от 10-
годишен стаж по специалността; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ
характер.
Необходими документи за участие в конкурса: заявление (свободен текст),
автобиография, диплома/и за висше медицинско образование и специалност, удостоверение
за трудов стаж по придобитата специалност, свидетелство за съдимост, препоръки от
настоящата или последната месторабота (за външни кандидати). За Началник отделения – План
– програма за развитието на отделението/лабораторията за 3-годишен период. За Главна
медицинска сестра – разработка на тема “Ролята на главната сестра за повишаване качеството
на здравните грижи в лечебното заведение“.
Документите се представят и приемат в Администрацията на дружеството на адрес гр.
Първомай, ул.”Княз Борис І” №51, от служител „Човешки ресурси” всеки работен ден от 07.30
до 15.30 часа в едномесечен срок от публикуване на обявата.
За справки: тел.: 0336/63165; е-mail: mbal_par@abv.bg