Изберете страница

Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ- Първомай” ЕООД гр. Първомай”

Решение – 12.04.2016 Обявление – 12.04.2016 Документация – 12.04.2016 Приложение № 1  Техническа спецификация – 12.04.2016 Приложение № 2 Техническо предложение – 12.04.2016 Приложение № 3 Ценово предложение – 12.04.2016 Заповед за...

Правно обслужване

Решение – 12.02.2016 Покана – 12.02.2016 Заповед за назначаване на комисия – 17.03.2016 Протокол за проведени преговори – 17.03.2016 Доклад на комисията – 17.03.2016 Решение за определяне на изпълнител – 17.03.2016 Договор –...

Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

Решение – 08.02.2016 Обявление – 08.02.2016 Документация – 08.02.2016 – / оттеглена на 15.02.2016 г./ Решение за промяна – 15.02.2016 Документация – 15.02.2016 г. Разяснение – 19.02.2016 Заповед за назначаване на комисия...

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Първомай “ ЕООД

Решение – 23.09.2015 Обявление – 23.09.2015 Документация – 23.09.2015 Разяснение – 02.10.2015 Заповед комисия – 27.10.2015 Съобщение на комисията – 02.11.2015 Протокол №1 – 04.11.2015 Протокол №2 – 11.11.2015 Съобщение...

Приключила – Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПООПРОСТЕНИПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай   Решение Обявление Документация...

Приключила – Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Управителя на „МБАЛ – Първомай” ЕООД за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:„Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични...