Изберете страница

Приключила – Доставка на лекарствени продукти

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Настоящата документация се издава на основание чл.28 от ЗОП, във връзка с Решение № 79/01.10.2013 год. на Управителя на „МБАЛ – Първомай” ЕООД за възлагане на...

Приключила – Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Настоящата обществена поръчка с предмет „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло” за нуждите на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД се осъществява по...

Приключила – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Настоящата открита процедура за сключване на договор за обществена поръчка се провежда в изпълнение на Решение на управителя на „Многопрофилна болница за активно...

Приключила – Доставка на дизелово гориво за автомобилите на „МБАЛ – Първомай“ ЕООД

Покана Документация ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО  Предметът на обществената поръчка е доставка на дизелово гориво за автомобилите на МБАЛ – Първомай” ЕООД. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е две години, считано от...