Изберете страница

ОБЯВА

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЪРВОМАЙ” ЕООД

гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” №51, тел.:0336/63165

 

На основание чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ за заемане на следните длъжности:

 

1.   Началник отделение “Акушеро-гинекологично”

2.   Началник отделение “Вътрешно”

3.   Началник отделение “Детско”

4.   Началник отделение „Неврологично”

5.   Началник отделение“Образна диагностика”

6.   Началник отделение „ОАИЛ”

7.   Началник отделение “Хирургично”

8.   Началник отделение “Клинична лаборатория”

9.  Главна медицинска сестра

 

Изисквания към кандидатите:

За началник отделение: да притежават не по-малко от 5-годишен стаж по придобитата специалност.

За главна медицинска сестра: да притежават не по-малко от 10-годишен стаж по специалността и управленски опит.

Необходими документи:

За началник отделение: заявление, автобиография, диплома за висше медицинско образование, документ за придобита специалност по профила на отделението или профила на лабораторията, удостоверение за трудов стаж по придобитата специалност, план-програма за развитието на отделението/лабораторията за 3-годишен период.

За главна медицинска сестра: заявление, автобиография, диплома за висше медицинско образование – степен “бакалавър” или „магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”, удостоверение за трудов стаж по специалността и управленски опит, писмена разработка на тема “Ролята на главната медицинска сестра за повишаване качеството на здравните грижи в лечебното заведение”.

 

Документите се представят и приемат в Администрацията на дружеството от служител „Човешки ресурси”  всеки работен ден от 07.30 до 15.30 часа в едномесечен срок от публикуване на обявата.

За справки: тел.: 0336/63165; е-mail: mbal_par@abv.bg

 

  1. Обявление