Изберете страница

„МБАЛ-Първомай” ЕООД е многопрофилна болница за активно лечение. Лечебното заведение работи по договор с НЗОК по 86 клинични пътеки /информация в раздел За пациента/. Болницата разполага със съвременна материална база, както по отношение на дизайн, болничен сервиз, вътрешни комуникации, менажирано качество на грижите за болните, така и по отношение на диагностично-лечебния подход,  свързан с наличие на модерна и високоспециализирана апаратура и оборудване, позволяващи предлагането на разнообразни медицински услуги  и дейности като:

 • висококачествена образна диагностика – компютърна томография;
 • всички лабораторни и патологоанатомични изследвания;
 • ендоскопски диагностични и лечебни процедури – ФКС;
 • рехабилитационни програми и физикална терапия;
 • диспансерна дейност;
 • скринингови изследвания – остеодензитометрия;

 

 • Осъществява комплексно – диагностични изследвания, консервативно, хирургично лечение и рехабилитация на болни.
 • Реализира промотивна и профилактична дейност.
 • Разработва и внедрява нови методи и средства за диагностика, лечение и рехабилитация съгласно действащото законодателство и изискванията за добра медицинска практика, стреми се към постигане на европейски стандарти.
 • Изготвя анализи и прогнози за състоянието и тенденциите на заболеваемостта в района и програми за намаляване техния интензитет в сътрудничество с други компетентни органи.
 • Участва в изпълнението на проекти и програми в областта на здравното сътрудничество в страната.
 • Провежда обучение на стажантска практика за медицински сестри и студенти медици – I и II курс.

 

Болницата е разположена в област Пловдив на територията на община Първомай. Намира се на отстояние от гр. Пловдив – 44км, гр. Асеновград – 30км, гр. Димитровград – 33км и гр. Чирпан – 15км. Обслужваното население възлиза приблизително около 63хил. души, част от район, който обхваща община Първомай, 5 села от съседната община Садово, както и население от общини – Чирпан, Асеновград и Димитровград. „МБАЛ-Първомай” ЕООД в пълна степен задоволява потребностите на населението от болнична медицинска помощ  за региона.

Видовете дейности, за които е издадено разрешение са: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; рехабилитация; родилна помощ; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения. Спектърът на разкритите специалности съответства на функциите на болницата като районна:

 • Вътрешни болести;
 • Кардиология;
 • Гастроентерология;
 • Пневмология и фтизиатрия;
 • Хирургия;
 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Анестезиология и интензивно лечение;
 • Нервни болести;
 • Педиатрия;
 • Акушерство и гинекология;
 • Неонатология;
 • Обща и клинична патология;
 • Клинична лаборатория;
 • Образна диагностика.

Специалностите са разпределени в съответните отделения.

 

През 2019 г. е извършено реновиране на  всички отделения .

 В инвестиционната програма за 2022 на болницата е залегнало:

 1. Санирането на сградата, външна изолация, ремонт на отоплителната система, хидроизолация на покрив и енергоспестяващи мерки по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „МБАЛ – Първомай“ ЕООД .
 2. проект „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“

 

“МБАЛ – Първомай” ЕООД има сключени договори с други лечебни заведения за медико-диагностични дейности:

 • договор със СМДЛ Писанец ООД;
 • договор със “СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, гр. София;
 • договор с „КОЦ – Пловдив“ ЕООД;
 • договор с УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив;
 • договор с Медико-диагностична лаборатория-Русев ЕООД;
 • договор с РТЦХ гр.Пловдив;
 • договор със СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД.

 

„МБАЛ-Първомай” ЕООД е със специално построена за болнична цел сграда с изградени добри и постоянни транспортни връзки и комуникации, изключително благоприятно за достъпа на нуждаещите се до лечебното заведение. Разположена е на възлово място в града с лесен достъп за пациентите от обслужвания регион.

В лечебното заведение днес работят над 190 човека, от които 50 лекари, а пациентите, годишно обслужвани в болницата са над 7000.

С оглед на повишаване на качеството на предлаганите медицински дейности има възможност за разкриване на отделение за долекуване на болни.

Показател за доброто медицинско обслужване е наличния постоянен поток от пациенти в рамките на последните 10 години, включително и от други общини – Чирпан, Братя Даскалови, Садово и др.