Изберете страница

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД.

Настоящата открита процедура за сключване на договор за обществена поръчка се провежда в изпълнение на Решение на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД за възлагане на обществена поръчка с предмет: AНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-2.3.02 – „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, т. 3, чл. 14, ал. 4, т. 2,  и чл. 101”а –ж” от ЗОП.

 

  1. Документация
  2. Покана