Изберете страница

Покана

Документация

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 Предметът на обществената поръчка е доставка на дизелово гориво за автомобилите на МБАЛ – Първомай” ЕООД.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е две години, считано от деня на сключването на договора. Изпълнява се чрез зареждане на автомобилите, собственост на възложителя, в бензиностанциите на изпълнителя, с електронни карти за безналично плащане. Участникът издава за своя сметка електронни карти на всички автомобили собственост на болницата, като при закупуване на нови автомобили се издават допълнителни карти. При закупуване на нов автомобил с бензинов двигател сключеният договор съответно се отнася и за него.

Начин и срок на плащане – ежемесечно, в български лева, по банков път, въз основа на представена от изпълнителя фактура за едномесечния период, придружена от подробна разпечатка по електронните карти за всеки автомобил. Срок на отложено плащане е до 30 дни от изтичането на съответния месец и получаването на фактурата с разпечатките.

В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на ЗОП, лицензирани са за търговия с автомобилни горива и разполагат с поне по една бензиностанция в градовете Първомай, Асеновград и Пловдив, както и поне една на главния път Първомай-Пловдив. Бензиностанциите трябва да осигуряват непрекъснато денонощно обслужване и да разполагат със записващи камери.

Кандидатите подават оферти по приложения образец. Ако офертата се подава от пълномощник, към нея се прилага пълномощното.

Предложената цена е крайна и се посочва като процент надбавка или отстъпка от обявената цена на „Лукойл Нефтохим Бургас АД” за един литър от съответното гориво.

Критерият за оценка на предложенията е „най-ниска цена”.

Към офертата се прилагат документи, доказващи правото на участника да търгува с автомобилни горива; декларация, списък на обектите (денонощни бензиностанции) и тяхното местоположение във връзка с изискванията на възложителя; сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието му със съответните спецификации или стандарти; декларация за съответствие съгласно Наредбата за изискванията за качество на горивата, условията, реда и начина за техния контрол; декларации по чл.47 от ЗОП (по приложените образци).