Изберете страница

Конкурс за лекар – специлизант по Нервни болести – Обява

Конкурс за лекар – специлизант по Педиатрия – Обява

 

Конкурс за лекар – специлизант по Вътрешни болести, Анестезиология и интензивно лечение, Клинична лаборатория

1.Обява

2.Заявление за конкурс

 

ОБЯВА

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на чл. 90 от Кодекса на труда „МБАЛ-Първомай“ ЕООД ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ за заемане на следните свободни длъжности  по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ :

– Лекар-специализант по “Вътрешни болести”

– Лекар-специализант по “Нервни болести”

– Лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“

– Лекар-специализант по „Клинична лаборатория“

Конкурсът ще се проведе от комисия, която ще оценява и класира кандидатите по следните компоненти: 1. средният успех от следването и от държавните изпити; 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи на специалността; 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността; 4. други умения и компетенции (социални, организационни, компютърни, езикови и др.). Всеки от компонентите е с относителна тежест 25 % от общата оценка. Комисията оценява кандидатите по всеки един от горепосочените компонентни по шестобалната система и формира обща бална оценка, представляваща сбор от оценките по всеки един от четирите показателя за оценка. До класиране се допускат кандидатите, получили обща бална оценка не по-малко от 16 точки.

Изисквания към кандидатите: завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“  по специалност „Медицина“.

Кандидатите да представят следните документи:

заявление; автобиография диплом за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“, документи по преценка на кандидата, удостоверяващи наличието на други умения и компетенции.

Документите се представят всеки работен ден в едномесечен срок от публикуване на обявата в администрацията на МБАЛ-Първомай ЕООД на адрес: гр. Първомай, ул. ”Княз Борис І” №51.

За справки: тел.0898875292; е-mail: mbal_par@abv.bg

 

Конкурс за лекар – специлизант по Хирургия и Педиатрия

  1. Обява за конкурс на специлизанти
  2. Заявление за допускане до конкурс
  3. Заповед
  4. Протокол 1
  5. Протокол 2

 

Конкурс за лекар – специлизант по Вътрешни болести, Неврвни болести,Анестезиология и интензивно лечение,Клинична лаборатория

  1. Обява за конкурс на специлизанти 
  2. Заявление за допускане до конкурс
  3. Заповед
  4. Протокол 1
  5. Протокол 2