Изберете страница
О Б Я В А
На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването и на чл. 90 от Кодекса на труда
МНОГОПОРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЪРВОМАЙ ЕООД
ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ за заемане на следните свободни
длъжности по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ :
– Лекар-специализант по Хирургия
– Лекар-специализант по Педиатрия
Конкурсът ще се проведе от комисия, която ще оценява и класира кандидатите по
следните компоненти:
1. средният успех от следването и от държавните изпити;
2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до
специалността, за която се кандидатства;
3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която
кандидатства;
4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални,
организационни, компютърни, езикови и др.). Всеки от компонентите е с относителна
тежест 25 % от общата оценка.
Комисията оценява кандидатите по всеки един от горепосочените компонентни по
шестобалната система и формира обща бална оценка, представляваща сбор от оценките
по всеки един от четирите показателя за оценка. До класиране се допускат кандидатите,
получили обща бална оценка не по-малко от 16 точки.
Изисквания към кандидатите: завършено висше образование и придобита
образователно-квалификационна степен магистър по специалност Медицина .
Кандидатите да представят следните документи:
– заявление; автобиография диплом за завършено висше образование и придобита
образователно-квалификационна степен магистър по специалност Медицина ,
документи по преценка на кандидата, удостоверяващи наличието на други умения и
компетенции. Документите се представят всеки работен ден в едномесечен срок от
публикуване на обявата в администрацията на МБАЛ-Първомай ЕООД на адрес: гр.
Първомай, ул. Княз Борис І №51.
За справки: тел.0898875292; е-mail: mbal_par@abv.bg