Изберете страница

Реализиран проект №292 „Повишаване енергийната ефективност на сградата на „Медицински център І- Първомай“ ЕООД

Реализиран проект в рамките на Инвестиционна Програма за климата „Медицински център I-Първомай” ЕООД гр. Първомай изпълни проект № 292 „Повишаване енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I-Първомай” ЕООД общ. Първомай“, финансиран по Договор № 091ИПК/04. 09. 2019 г., сключен между Национален Доверителен Екофонд и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-ПЪРВОМАЙ” ЕООД. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Националния Доверителен Екофонд по Инвестиционна Програма за климата, допринасяща за намаляване на емисиите от парникови газове. Общата стойност на проекта възлиза в размер на 407 583,92 лв с вкл ДДС. Главната цел на проекта е постигането на нужните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт и цялостно покриване на стандартите за качество на работния процес, условията на труд и обслужване на пациентите в сградата на Медицински център I – Първомай посредством реализиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност. Изпълнението стартира на 04/09/ 2019 г. и завърши на 19/12/2019 г. За реализацията на основните цели на проекта се извършиха следните основни енергоспестяващи дейности:

  • Енергоспестяваща мярка 1 – Топлинно изолиране на външни стени, вкл : изпълнение на топлоизолация EPS 8 см по стени и ХPS 8 см по цокли и козирки, ведно със съпътстващите ги дейности по монтаж и демонтаж на фасадно скеле, изкърпване на външна мазилка, дюбелиране, шпакловка с мрежа, полагане на външна полимерна мазилка;
  • Енергоспестяваща мярка 2 – Подмяна на дървена и метална фасадна дограма с PVC – стъклопакет, ведно със съпътстващи ги дейности по външно и вътрешно оформяне страниците на дограмата;
  • Енергоспестяваща мярка 3 – Повишаване ефективността на системата за отопление, вкл : монтаж на 2 бр помпи, 3 бр топломери и колектори, направа на нова тръбна разводка за отоплителна инсталация в сградата, монтаж на нови отоплителни ребра, групирани в радиатори с термостатни винтили, както и всички прилежащи към новата отоплителна система аксесоари и принадлежности.

 

Като резултат от изпълнението на гореописаните дейности се постигнаха изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт. Сградата е с клас на енергопотребление “C” и отговаря на изискванията за сертификат категория „А”. Ще се постигнат следните показатели на годишна база:

  • Икономия на енергия – 544 946 KWh годишно което е 60, 43 % намаление на енергийното потребление;
  • Намаление на енергийните разходи – 60 990 лв. годишно;
  • Намаление на емисиите СО2 – 166,63 t годишно.