Изберете страница

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПООПРОСТЕНИПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай

 

 1. Решение
 2. Обявление
 3. Документация
 4. Приложение № 1 Техническа спецификация
 5. Приложение №2 Техниическо предложение
 6. Приложение №3 Ценово предложение.
 7. Съобщение за отваряне на ценовите оферти
 8. Протокол № 1 от 10-19.09.2014 г.
 9. Протокол № 2 от 24.09.2014 г.
 10. Решение от 29.09.2014 г.
 11. Информация за сключен договор
 12. Сключени договори