Изберете страница

Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ- Първомай” ЕООД гр. Първомай”

Решение - 12.04.2016 Обявление - 12.04.2016 Документация - 12.04.2016 Приложение № 1  Техническа спецификация - 12.04.2016 Приложение № 2 Техническо предложение - 12.04.2016 Приложение № 3 Ценово предложение - 12.04.2016 Заповед за назначаване на комисия - 25.05.2016...

Правно обслужване

Решение - 12.02.2016 Покана - 12.02.2016 Заповед за назначаване на комисия - 17.03.2016 Протокол за проведени преговори - 17.03.2016 Доклад на комисията - 17.03.2016 Решение за определяне на изпълнител - 17.03.2016 Договор - 17.03.2016 Информация за сключен договор -...

Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

Решение - 08.02.2016 Обявление - 08.02.2016 Документация - 08.02.2016 - / оттеглена на 15.02.2016 г./ Решение за промяна - 15.02.2016 Документация - 15.02.2016 г. Разяснение - 19.02.2016 Заповед за назначаване на комисия - 21.03.2016 Съобщение на комисията за...

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Първомай “ ЕООД

Решение - 23.09.2015 Обявление - 23.09.2015 Документация - 23.09.2015 Разяснение - 02.10.2015 Заповед комисия - 27.10.2015 Съобщение на комисията - 02.11.2015 Протокол №1 - 04.11.2015 Протокол №2 - 11.11.2015 Съобщение - 11.11.2015 Протокол №3 - 16.11.2015 Съобщение -...

Приключила – Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПООПРОСТЕНИПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай   Решение Обявление Документация...

Приключила – Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Управителя на „МБАЛ – Първомай” ЕООД за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:„Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични...

Приключила – Доставка на лекарствени продукти

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Настоящата документация се издава на основание чл.28 от ЗОП, във връзка с Решение № 79/01.10.2013 год. на Управителя на „МБАЛ – Първомай” ЕООД за възлагане на...

Приключила – Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Настоящата обществена поръчка с предмет „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло” за нуждите на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД се осъществява по...

Приключила – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

Възложител на настоящата обществена поръчка е „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД. Настоящата открита процедура за сключване на договор за обществена поръчка се провежда в изпълнение на Решение на управителя на „Многопрофилна болница за активно...

Приключила – Доставка на дизелово гориво за автомобилите на „МБАЛ – Първомай“ ЕООД

Покана Документация ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО  Предметът на обществената поръчка е доставка на дизелово гориво за автомобилите на МБАЛ - Първомай” ЕООД. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е две години, считано от деня на...